• Katarniyaghat Wildlife Sanctuary: UP’s Own Sundarbans
  • UP PCS-2022 Result Declared: Agra’s Divya Sikarwar Tops, Lucknow’s Pratiksha Pandey 2nd, Namrata Singh of Bulandshahr 3rd